Algemene voorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door H.J Bakker installatiebedrijf., gevestigd te Zaandam., hierna te noemen Bakker, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Bakker uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2       Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bakker voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1‑3       Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1‑4       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1-5       Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Bakker deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2  Aangenomen werk.

2‑1       Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat)afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling.

2‑2       Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

2‑3       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.

 

Artikel 3  Aanbiedingen.

3‑1       Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. In het laatste geval zijn offertes geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, is Bakker gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3‑2       Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Bakker niet tot acceptatie van de opdracht.

3-3       Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

 

Artikel 4  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

4‑1       Bakker aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

 • Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bakker onverlet.

4‑3       Algemene voorwaarden worden slechts door Bakker aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

 

Artikel 5  Overeenkomst.

5‑1       De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Bakker door zijn bevestiging.

5‑2       Elke met Bakker aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

5‑3          Opdrachtgever zal toestaan dat Bakker een handelsinformatiebureau raadpleegt voor het inwinnen van informatie over diens financiële situatie. Bakker zal dit alleen doen als hij daar een redelijk belang bij heeft, bijvoorbeeld –maar niet uitsluitend- voorafgaand aan een opdracht of in het geval sprake is van een betalingsachterstand.

5‑4       Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Bakker bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

5‑5       Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bakker binden de laatste niet, voor zover ze door Bakker niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 7  Intellectuele eigendomsrechten.

7‑1       De intellectuele eigendomsrechten op alle door Bakker verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Bakker voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Bakker en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

7‑2       De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen dienen voorts op eerste verzoek van Bakker onverwijld geretourneerd te worden.

7‑3       Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Bakker zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8  Tekeningen.

8‑1       Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Bakker zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem schriftelijk overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Bakker zijn eigendom.

8‑2       Als Bakker opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Bakker verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Bakker te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

8‑3       De adviezen van Bakker ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Bakker is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Bakker zijn producten en diensten.

 

Artikel 9  Leveringstermijnen.

9‑1       De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Bakker schriftelijk in gebreke te stellen.

9‑2       De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bakker zijn om de werkzaamheden ter hand te nemen.

9‑3       Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 10  Prijzen.

10‑1     Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

10‑2     Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

10‑3     Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

Artikel 11  Aansprakelijkheid.

11‑1     Bakker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf.
 5. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik.
 6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

11‑2     Bakker is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Bakker of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

11‑3     Bakker zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijnerzijds.

 

11-4     De aansprakelijkheid van Bakker. voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.

11-5     Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bakker beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.

11‑6     Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Bakker.

11-7     Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Bakker in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Bakker te zijn gemeld.

 

Artikel 12  Verplichtingen van Bakker.

12-1     Bakker zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste

inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

12‑2     Bakker aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

12‑3     Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Bakker te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Bakker gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

 

Artikel 13  Verplichtingen van de opdrachtgever.

13‑1     De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met e, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Bakker.
 2. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
 5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.

13-2     De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.

13‑3     De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

13‑4     Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

13‑5     Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Bakker voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14  Materialen.

14‑1     Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

14‑4     De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Bakker tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Bakker toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

14‑5     Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Bakker doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 15  Aanbetaling.

Bakker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Bakker de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 16  Annuleren.

16‑1     Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bakker reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Bakker gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Bakker als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Bakker tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

16‑2     Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bakker zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

16‑3     Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Bakker schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 17  Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Bakker om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 18  Overmacht.

18‑1     Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bakker of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bakker, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bakker, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bakker overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

18‑2     Bakker is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

 

Artikel 19  Oplevering.

19‑1     Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Bakker dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Bakker schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

19‑2     Kleine gebreken zullen door Bakker zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Bakker slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Bakker valt toe te rekenen.

19‑3     Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Bakker niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

 

Artikel 20  Reclame.

20‑1     Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en / of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bakker terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

20-2     Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Bakker schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20‑3     Bakker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

20‑4     Indien de reclame naar het oordeel van Bakker juist is, zal Bakker hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, zulks ter beoordeling van Bakker.

 

 

 

Artikel 21  Garantie.

21‑1        Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Bakker aan de opdrachtgever garantie voor materiaal‑ en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan met inachtneming van de overige bepalingen in dit artikel.

21‑2     Bakker zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal‑ en fabricagefouten of indien Bakker na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

21‑3        Voor alle goederen en materialen die Bakker niet zelf vervaardigd, verleend Bakker nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven.

21‑4     Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.

21-5        Indien Bakker een verstopping niet kan verhelpen is de opdrachtgever niets verschuldigd, tenzij;
a: Zich bouw afval in de afvoerleiding, standleiding of hoofd riool bevindt.
b: Als de verstopping zich buiten de woning bevindt (dit valt onder de gemeente).
c: Indien de verstopping veroorzaakt is door wortel groei of zich in het hoofd riool bevindt.

d: Er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of hoofd riool.
e: Er een bouw en/of constructie fout wordt vastgesteld.

21-6        Bakker behoud zich het recht voor om aangepaste garantievoorwaarden aan te bieden per individuele opdracht. Deze aangepaste garantievoorwaarden kunnen bijvoorbeeld –maar niet uitsluitend- vermeld worden op de bon door de monteur ter plaatse.

 

Artikel 22  Eigendomsvoorbehoud.

22‑1     Zolang Bakker geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bakker.

22‑2     Bakker heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

22‑3     Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 23  Wanprestatie en ontbinding.

23‑1     Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bakker ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

23‑2     Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Bakker heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

23‑3     Bakker is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Bakker reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Bakker op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 24  Betaling.

24‑1     Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

24-2     Klachten of bezwaren over de factu(u)r(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Bakker te worden ingediend.

24-3     Klachten of bezwaren over de factu(u)r(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

24‑4     Bakker is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

24‑5     Bakker is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. Voor vorderingen waarvan de schuldenaar een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is worden de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig de wettelijke tarieven vastgesteld. Voor overige vorderingen geldt dat Bakker gerechtigd is 15% buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

 

Artikel 25  Toepasselijk recht.

Op alle door Bakker gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 26  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bakker, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 27  Wijziging van de voorwaarden.

Bakker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Bakker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.